แผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด / ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ.2567

https://drive.google.com/file/d/1qAP-OzoTy2gmqJYlOBb3zPn8xjqSLxUe/view?usp=sharing

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2567 

https://drive.google.com/file/d/1QL70fp8Jva-BUkaFEHPx6IonVKbSXLCD/view?usp=sharing

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันปี รายปี พ.ศ.2566

https://drive.google.com/file/d/1tXMpD0FNEThCTSA8fu-dRAorjGn7gRAN/view?usp=sharing

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต รายปี พ.ศ.2566 

https://drive.google.com/file/d/1jpa5ZycPelIDvYJzAaxFTorVPLJcic3n/view?usp=sharing

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันปี 2566-2570 

https://drive.google.com/file/d/1fqYbmuCEx8EPIXLiAKi4zJ4RwIab7hNy/view?usp=sharing

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตปี 2566-2570 

https://drive.google.com/file/d/1ZCq5N5YSkpgd6SdSasgZ9gR7FIxC8jjp/view?usp=sharing

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 

https://drive.google.com/file/d/1mThJ6bdUYcCtOD9U_IvRJ7iIomcESPOx/view?usp=sharing 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ปี 2564

https://qrgo.page.link/W5pfS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี 2563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ปี 2563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 

http://www.phuket.go.th/webpk/contents.php?str=plan

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 2561-2564

http://www.osmsouth-w.moi.go.th/submenu.php?page=162&l=th

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ปี 2560-2564 (ฉบับทบทวน)

https://goo.gl/a27ATq

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/082/T_0001.PDF

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564

https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555 – 2574

http://reg3.diw.go.th/policy/wp-content/uploads/2016/04/National_Industrial_Development_Master_Plan.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 – 2564

https://psd.industry.go.th/th/cms-of-412

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ปี 2560 - 2564

https://sme.go.th/upload/mod_download/download-20180316101153.pdfhttps://goo.gl/FXStUK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------