คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
06.09.2564
6

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายบรรจง สุกรีฑา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม มีกำหนดตรวจราชการ สอจ.ภูเก็ต ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีนายธรรมนูญ เกตุแก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สอจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ สอจ.พังงา เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2564) ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ข้อปฏิบัติในการทำงานในช่วงสถานการณ์ COVID-19

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
06.09.2564
7

สอจ.ภูเก็ต จัดอบรมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างสถานประกอบการ ที่ดำเนินการตามหลักธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจนประสบผลสำเร็จ ภายใต้ โครงการการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
26.08.2564
3

วันนี้ (26 ส.ค. 64) เวลา 08.30 – 16.30 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อการท่องเที่ยว” ภายใต้โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อพัฒนายกระดับไปสู่หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) ตามนโยบายเกาะมะพร้าวโมเดลของจังหวัดภูเก็ต ณ มัสยิดชุมชนบ้านเกาะมะพร้าว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ ประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมฯ จำนวน 29 คน

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02