วิสัยทัศน์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็

"องค์กรนำการขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เชื่อมโยงเมืองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืน"