สอจ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายชัยกมล พรหมทอง อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ นางสาวจุฬาลักษณ์ แสงสุข ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและดำเนินการตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)