สอจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุม โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวางแผนผังแม่บทการพัฒนาและออกแบบโครงการสะพานหินซิตี้