เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติของกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับ GISTDA

         

         

          วันนี้ (วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.) นางเฉลิมศรี หลักดี ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางสาวจุฬาลักษณ์ แสงสุข ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานระบบติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติของกระทรวงอุตสาหกรรมร่วม กับ GISDA เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้งานและนำข้อมูลการคาดการณ์พยากรณ์พื้นที่และโรงงานที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมไปใช้ได้อย่างถูกต้องต่อไป