เข้าร่วมการประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือ

          วันนี้ (วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.) นางเฉลิมศรี หลักดี ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือ มีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต        เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศาลากลาง มุขหน้า ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต ผ่านระบบ VDO Conference จากห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย    โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในที่ประชุม