สอจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต โดย นายธรรมนูญ เกตุแก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางเฉลิมศรี หลักดี หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  ในหัวข้อ “ชุดความคิดใหม่ ทางการบริหารจัดการภาครัฐในอนาคต” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud  Meeting