สอจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโรงงานเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม และการปรับปรุงการดำเนินการด้านการเงินและพัสดุ เกี่ยวกับเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

       วันนี้ 23 กันยายน 2565  นายธรรมนูญ  เกตุแก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางกฤษณี จินดาพล  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางสาวสุภาภรณ์ กาญจนวนิชกุล วิศวกรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโรงงานเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม และการปรับปรุงการดำเนินการด้านการเงินและพัสดุ เกี่ยวกับเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กันยายน 2565 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ